BYGGLOVSRITNINGAR

Vi gör bygglovsritningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Bygglovsritningar både för om, till och nybyggnad av villor, radhus, Attefallshus, garage och flerbostadshus.

Oftast krävs bygglov och bygglovsritningar för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, till exempel att inreda ett garage eller lokal till bostad, att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. För småhus finns det vissa undantag från kraven på bygglov - friggebodar, uteplatser och Attefallshus är exempel på detta. Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan lov och bygglovsritningar.


Inom detaljplanerat område prövas bygglovsansökan mot dom så kallade utformningskraven: Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål, ha god form, färg och materialverkan samt vara tillgänglig för människor med funktionsvariationer. Dom tekniska egenskapskraven prövas senare i processen när bygglovet är beviljat.
Mer information om vad som generellt gäller bygglov hittar du på Boverkets hemsidabygglovsritningar

Bygglovsritningar


I de flesta fall består bygglovsritningar av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. Bygglovsritningar visar byggnadens gestaltning, tänkta åtgärder och placering på tomten. Vid nybyggnad kan det krävas ytterligare ritningar som markplanering tex. För att få bygglov krävs fackmannamässigt framställda ritningar. Exempel på bygglovsritningar hittar du under refrenserHur går det då till? För en offert på bygglovsritningar skickar du över det underlag du har, helst via mejl. Ett underlag består oftast av enklare skisser, en kortfattad beskrivning, kanske några bilder ur en huskatalog, en nybyggnadskarta om du bygger nytt och vid till/ombyggnad befintliga ritningar och gärna ett par foton. Vi kompletterar med eventuella frågor och återkommer sedan med en offert på dina bygglovsritningar som givetvis är kostnadsfri. Eller så slår du helt enkelt en signal så börjar vi där. På Ziab.se finns det mer att kika på.