logotype
 Mejla oss  eller ring  073-5341015

BYGGLOVSRITNINGAR

Vi gör bygglovsritningar till mycket konkurrenskraftiga priser. Bygglovsritningar både för om, till och nybyggnad av villor, radhus, Attefallshus, garage och flerbostadshus.Oftast krävs bygglov och bygglovsritningar för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, till exempel att inreda ett garage eller lokal till bostad, att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. För småhus finns det vissa undantag från kraven på bygglov - friggebodar, uteplatser och Attefallshus är exempel på detta. Utanför sammanhållen bebyggelse kan man få göra mindre tillbyggnader och uppföra komplementbyggnader utan lov och bygglovsritningar.Inom detaljplanerat område prövas bygglovsansökan mot dom så kallade utformningskraven: Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål, ha god form, färg och materialverkan samt vara tillgänglig för människor med funktionsvariationer. Dom tekniska egenskapskraven prövas senare i processen när bygglovet är beviljat. Mer information om vad som generellt gäller bygglov hittar du på Boverkets hemsidabygglovsritning

Bygglovsritningar


I de flesta fall består bygglovsritningar av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. Bygglovsritningar visar byggnadens gestaltning, tänkta åtgärder och placering på tomten. Vid nybyggnad kan det krävas ytterligare ritningar som markplanering tex. För att få bygglov krävs fackmannamässigt framställda ritningar.
Exempel på bygglovsritningar hittar du under refrenser