logotype
 Mejla oss  eller ring  073-5341015

Energibalansberäkning

Allmänt om energibalansberäkning


Vid nybyggnad, och i vissa fall tillbyggnad måste man som byggherre låta göra en energibalansberäkning. I BBR (Boverkets byggregler) finns det krav på högsta godtagbara anslutningseffekt, u-värden på ingående byggnadsdelar och på det så kallade primärenergitalet juserat för var i landet byggnaden uppförs. Vi gör energibalansberäkningar för alla typer av byggnader till låga fasta priser och med den senaste programvaran.

En energibalansberäkning är ganska omfattande och detaljerad men kortfattad beräknar man vilka resurser som måste tillföras, alltså köpas utifrån, för att täcka en byggnads energibehov för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Här tar man också hänsyn till byggnadens orientering relativt väderstreck, solinstrålning genom fönster, antal boende och uppehållstid, värmeåtervinning från ventilationen, uppvärmningssystemets verkningsgrad och spillvärme från personer, belysning, hushållsapparater och byggnadens va-system bla.

Kommen så långt i energibalansberäkningen så görs en så kallad normalisering, dvs. man utgår från ett klimatmässigt normalår på orten och ett statistiskt "normalt" brukande. Detta görs för att på bästa sätt beskriva byggnadens energianvändning oavsett vem eller vilka som använder byggnaden.

energiberäkning
Primärenergital

Nu kan man i energibalansberäkningen fastställa byggnadens primärenergital. Man multiplicerar energianvändningen med en viktningsfaktor och dividerar men en geografisk justeringsfaktor. Och eftersom primärenergitalet anges per kvadratmeter kan energiprestandan jämföras mellan olika stora byggnader oberoende av var dom uppförts. Kraven är olika beroende på om det är ett småhus, en lokal eller ett flerbostadshus men oavsett måste byggnaden vara godkänd för att kommunen ska utfärda ett startbesked.

Vad kostar en energibalansberäkning


Vi gör din energibalansberäkning till låga fasta priser. En vanlig villa brukar hamna i intervallet 2500-3500:- och normalt levererar vi inom en vecka.