Energibalansberäkning


Allmänt om energibalansberäkning


Vid nybyggnad, och i vissa fall tillbyggnad måste man som byggherre låta göra en energibalansberäkning. I BBR (Boverkets byggregler) finns det krav på högsta godtagbara anslutningseffekt, u-värden på ingående byggnadsdelar och på det så kallade primärenergitalet juserat för var i landet byggnaden uppförs. Vi gör energibalansberäkningar för alla typer av byggnader till låga fasta priser och med den senaste programvaran.

En energibalansberäkning är ganska omfattande och detaljerad men kortfattad beräknar man vilka resurser som måste tillföras, alltså köpas utifrån, för att täcka en byggnads energibehov för uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel. Här tar man också hänsyn till byggnadens orientering relativt väderstreck, solinstrålning genom fönster, antal boende och uppehållstid, värmeåtervinning från ventilationen, uppvärmningssystemets verkningsgrad och spillvärme från personer, belysning, hushållsapparater och byggnadens va-system bla.

Kommen så långt i energibalansberäkningen så görs en så kallad normalisering, dvs. man utgår från ett klimatmässigt normalår på orten och ett statistiskt "normalt" brukande. Detta görs för att på bästa sätt beskriva byggnadens energianvändning oavsett vem eller vilka som använder byggnaden.


energiberäkning
Primärenergital

Nu kan man i energibalansberäkningen fastställa byggnadens primärenergital. Man multiplicerar energianvändningen med en viktningsfaktor beroende på energislag och dividerar sedan men en geografisk justeringsfaktor. Och eftersom primärenergitalet anges per kvadratmeter kan energiprestandan jämföras mellan olika stora byggnader oberoende av var dom uppförts. Kravnivåerna är olika beroende på om det är ett småhus, en lokal eller ett flerbostadshus men oavsett måste byggnaden vara godkänd för att kommunen ska utfärda ett startbesked.
Vad kostar en energibalansberäkning


Vi gör din energibalansberäkning till låga fasta priser. En vanlig villa brukar hamna i intervallet 2500-3500:- och normalt levererar vi inom en vecka.Bra att veta.

Om du beställer din energibalansberäkning i samband med att vi gör dina bygglovsritningar, konstruktionsritningar eller vvs-ritningar lämnar vi en generös rabatt. Vi arbetar endast mot fasta priser. Inga otrevliga överraskningar i sista änden och ett enkelt sätt att undvika den vanligaste orsaken till misshälligheter och missförstånd. På Ziab.se finns det mer att kika på.